24 tháng 7, 2013

Nghị định 83/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Thông tin:
Tải toàn văn Nghị định 83:
Bản Word : Tại đây
Bản PDF : Tại đây

Ngày 22/07/2013 Chính phủ ban hành nghị định số 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Nghị định 83/2013/NĐ-CP sẽ xóa nợ tiền thuế phát sinh trước 01/07/2007 cho các đối tượng sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân đã ngừng kinh doanh còn nợ tiền thuế, tiền phạt gặp khó khăn, không thanh toán được tiền thuế nợ.

+ Doanh nghiệp nhà nước đã giải thể còn nợ tiền thuế, tiền phạt.

+ Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa và được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thành lập pháp nhân mới có khoản tiền thuế nợ, tiền phạt chưa bị xử lý giảm vốn khi xác định giá trị DN hoặc khi chuyển thành công ty cổ phần.

+ Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ tiền thuế, tiền phạt đã không được tính vào giá trị DN để giao, bán.

Các khoản nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của khoản thuế nợ gốc được xóa tương ứng cũng đồng thời được xóa.

Nghị định có hiệu lực từ 15/09/2013, thay thế các nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét