04 tháng 2, 2014

Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT năm 2014

Thông tin:
 Ảnh minh họa - Nguồn : Báo tuổi trẻ


a. Trước 01/01/2014: Kê khai khấu trừ bổ sung tối đa là 06 (sáu) tháng.
- Căn cứ khoản d điều 12 Luật số 13/2008/QH12 có quy định:
"...
d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
..."

- Căn cứ khoản 7 điều 14, thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 12/1/2012 có quy định:
"7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.
b) Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sót về số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu có chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
c) Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ nhưng phát hiện sai sót về thuế GTGT, phải lập hoá đơn điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn kê khai khấu trừ, bổ sung thuế GTGT của cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ được tính từ thời điểm lập hoá đơn điều chỉnh, bổ sung."

Trường hợp quá 6 tháng, số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này sẽ không được khấu trừ; tuy nhiên, vẫn được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN; căn cứ khoản 8 điều 14, thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 12/1/2012 có quy định:
"8. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật."

b. Từ 01/01/2014: Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đã không còn khống chế thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung

Căn cứ khoản 6 điều 1 Luật số 31/2013/QH13 có quy định:
"6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 “Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;
b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra;
c) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ;
d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí được khấu trừ toàn bộ;
đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:
a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;
b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;
c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ; hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.
Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.”

===> Điểm khác biệt giữa (a) và (b) là phần bôi đỏ "bổ sung tối đa là 6 tháng" , đây cũng là căn cứ để đưa ra nhận định việc bãi bỏ thời gian khống chế kê khai hóa đơn được áp dụng từ năm 2014.

Hệ thống văn bản thuế GTGT hiện hành (nhấp để tải):
3. Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 13 tháng 08 năm 2013
4. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2014, thay thế các Nghị định 123/2008/NĐ-CP và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP; bãi bỏ khoản 1 điều 4 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP)
5. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013)

Xem thêm:

Kế toán 7E
Tags:
13 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét


 1. cả nhà ơi cho mình hỏi HĐ tháng 9/2013 bỏ xót được khai bổ sung vào quý 1/2014 nhưng có được đưa vào chi phí của năm 2014 k ? giúp mình nhé. thanks

  Trả lờiXóa
 2. Mình sót 1 cái hóa đơn từ tháng 4/2013. Giờ mình kê khai vào tháng 4/2014 đc ko?

  Trả lờiXóa
 3. Hóa đơn tháng 11/2013 có được khai báo trong quý 2/2014?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Năm 2013 hóa đơn kê khai bổ sung trong 6 tháng; hóa đơn phát sinh tháng 11/2013 có thể kê khai vào các tháng 11, 12/2013 & T1-2-3-4/2014; mà tháng 04/2014 thì rơi vào quý II/2014; theo tính chất bắc cầu : OK con gà đen!

   Xóa
 4. mình có bị sót 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 3 /2014 đến quý 4 phát hiện. có kê khai đc vào quý 4 /2014 ko ạ? hay vào tờ khai bổ xung quý 1

  Trả lờiXóa
 5. mình có bị sót 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 3 /2014 đến quý 4 phát hiện. có kê khai đc vào quý 4 /2014 ko ạ? hay vào tờ khai bổ xung quý 1

  Trả lờiXóa
 6. Em bị sót 1 hóa đơn tháng 2/2014 nhưng Quý 4 em lại kê khai và gửi rồi, vậy tờ hóa đơn đó em để sang Quý 1/2015 kê khai có dc ko ạ?

  Trả lờiXóa
 7. a giúp e tý nha a. Hóa đơn xuất từ tháng 8 năm 2014 mà tháng 1 em mới nhận được hóa đơn lúc này thì hóa đơn chưa quá 6 tháng. nhưng do cty khai thuế theo quý nên khi khai báo hóa đơn đã quá 6 tháng rồi thì có được khấu tyruwf nữa không ạ. e rất mong đc nhận câu trả lời của anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em cứ kê khai tẹt ga đi, đừng băn khoăn gì tới thời hạn nữa!

   Xóa
 8. Anh Phan Tuấn Nam giúp em 2 vấn đề sau với ạ:
  1. Hóa đơn đầu vào của kỳ thuế T6/2014 em bỏ sót không kê khai nhưng vẫn hạch toán sổ sách bình thường. Bây giờ em kê khai bổ sung nhưng vẫn chưa hiểu cách xử lý trên sổ sách và tờ khai sao cho khớp nhau.
  2. Công ty em mới thành lập chi nhánh ở khác tỉnh. Chi nhánh này không phát sinh doanh thu. Vậy em phải thông báo gì với cơ quan thuế (theo mẫu nào) và nộp các loại thuế nào cho chi nhánh ạ?
  Cám ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ.

  Trả lờiXóa