24 tháng 7, 2014

Xuất, kê khai hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp sai tên, địa chỉ, mã số thuế không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ

Thông tin:

(Kế toán 7E) - Để xử lý trường hợp xuất hóa đơn sai sót (sai tên, địa chỉ, mã số thuế) và những sai sót không làm ảnh hướng đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ, Cục thuế Bình Dương đã có công văn số 7929/CT-TT&HT ngày 14/07/2014 hướng dẫn cụ thể như sau:


Xuất hóa đơn điều chỉnh 
Cục Thuế có nhận văn bản số UP-KTTV/201407 ngày 03/7/2014 của Công ty về việc hướng dẫn lập hoá đơn điều chỉnh hoặc thu hồi khi sai tên, địa chỉ, mã số thuế.
 
Qua nội dung văn bản, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có quy định như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Tại khoản 5c, Điều 10, Chương III Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính có quy định như sau:

“c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã lập hóa đơn bán hàng và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, Công ty và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế, sai sót này không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay được khấu trừ. Công ty và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh đúng tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tiêu thức khác và lập tờ khai bổ sung theo hướng dẫn nêu trên.


Kê khai hóa đơn điều chỉnh trên bảng kê
Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0).
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét