19 tháng 10, 2013

Công văn 4034/BHXH-CĐBHXH thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK

Thông tin:
Theo công văn 4034/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1/11/2013, Biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe có 1 sự thay đổi.

Các bạn xem toàn văn và tải công văn 4034/BHXH-CĐBHXH tại đây

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét