31 tháng 5, 2014

Tài liệu hướng dẫn thực hiện "Hồ sơ kiểm toán mẫu" - VACPA

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Hồ sơ kiểm toán mẫu do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Dự án "Tăng cường năng lực Hội kiểm toán viên hàng nghề Việt Nam" ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2014 của Chủ tịch VACPA áp dụng chính thức từ 01/01/2011.
 Tài liệu hướng dẫn thực hiện "Hồ sơ kiểm toán mẫu"

 Mục lục:
Phần I   - Hướng dẫn chung
Phần II - Hướng dẫn chung về giấy tờ làm việc
Phần III - Hướng dẫn sơ bộ về phương pháp kiểm toán và lập Hồ sơ kiểm toán theo CTKT mẫu 
- Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
- Giai đoạn thực hiện kiểm toán
- Giai đoạn tổng hợp, kết luận và lập báo cáo

Chi tiết tài liệu
Nguồn : Tạp chí Kế toán  - www.tapchiketoan.vn
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét