24 tháng 8, 2014

Thông tin thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Thông tin:

Thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố năm 2014


Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ về tổ chức thi tuyển công chức năm 2014. Qua tổng hợp và thẩm định nhu cầu tuyển dụng do các đơn vị gửi về, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Thông báo số 125/TB-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2014 về thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố năm 2014 ./. 


- Thông báo số 125/TB-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ
- Danh sách đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Nguồn : Sở nội vụ Tp. HCM
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét