17 tháng 10, 2012

Bài tập Kế toán DN nâng cao - Phần hợp nhất

Thông tin:


Ngày 1/1/2010 công ty A mua 85% cổ phiếu công ty B với giá 300 trđ. Các chi phí liên quan đến hợp nhất là 20trđ. bảng cân đối kế toán công ty A và B tại ngày 31/12/2009 như sau:
chỉ tiêu
Công ty A
Công ty B
Giá trị gs
Giá trị hợp lý
tiền
350.000
50.000
50.000
PTKH
75.000
50.000
60.000
HTk
100.000
60.000
70.000
TSVH
175.000
40.000
100.000
TShh
800.000
600.000
590.000
HM
(400.000)
(300.000)
(300.000)
tổng
1100.000
500.000
570.000
nợ PT
300.000
200.000
235.000
+ PT người bán
100.000
100.000
135.000
+vay dài hạn
200.000
100.000
100.000
VĐTCSH
500.000
200.000
200.000
LNCPP
300.000
100.000
100.000
tổng
1.100.000
500.000


Bài làm
LTTM = 320.000 – 85% (570.000 – 235.000) =35.250

Nợ TK HTK: 10.000
Nợ TK PTKH: 10.000
Nợ TK TSVH: 60.000
   Có TK PT ng bán: 35.000
   Có TK TSHH:      10.000
   Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản:35.000

Bút toán loại trừ khoản đầu tư vào công ty con :

Nợ TK LTTM: 35.250
Nợ TK VĐTCSH: 170.000 (85% X 200.000)
Nợ TK LNCPP: 85.000 ( 85% x 100.0000)
Nợ TK CLĐGLTS: 29.750 (85% X 35.000)
     Có TK ĐTVCT con : 320.000

Xác định lợi ích cổ đông thiểu số:
Nợ TK VĐTCSH: 30.000 (15% X 200.000)
Nợ TK LNCPP: 15.000 ( 15% x 100.0000)
Nợ TK CLĐGLTS: 5.250 (15% X 35.000)
    Có TK LICĐTS: 50.250

BẢNG HỢP NHẤT
chỉ tiêu
Cty A
Cty B
Điều Chỉnh
Hợp nhất
NỢ
tiền
30.000
50.000


80.000
PTKH
75.000
50.000
10.000

135.000
HTk
100.000
60.000
10.000

170.000
TSVH
175.000
40.000
60.000

275.000
TShh
800.000
600.000

10.000
1.390.000
HM
(400.000)
(300.000)


(700.000)
ĐTCTycon
320.000


320.000
-
LTTM


35.250

35.250
TỔNG
1.100.000
500.000


1.385.250
nợ PT
300.000
200.000


535.000
+ PT người bán
100.000
100.000

35.000
235.000
+vay dài hạn
200.000
100.000


300.000
VĐTCSH
500.000
200.000
170.000
30.000

500.000
LNCPP
300.000
100.000
85.000
15.000

300.000
CLĐGLTS
35.000


29.750
5.250
-
LICĐTS50.250
50.250
TỔNG
1.385.250
Kế toán 7E
Tags:
2 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét


  1. :(( Hàng đã lên!

    Tks em Quân nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  2. :) bạn ơi còn thiếu bài tập chương thuế TNDN và đầu tư nữa

    Trả lờiXóa