02 tháng 7, 2013

Công văn số 2808/CT-TTHT ngày 23/05/2013 về bù trừ số thuế TNCN sau quyết toán năm 2012

Thông tin:

Tên văn bản
Công văn số 2808/CT-TTHT ngày 23/05/2013 về bù trừ số thuế TNCN sau quyết toán năm 2012
Số/Ký hiệu
2808/CT-TTHT
Ngày ban hành
23/05/2013
Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành
Cục thuế Tp. HCM
Người ký
Trần Thị Lệ Nga
Thay thế văn bản

Hiệu lực văn bản

Tệp đính kèm           TỔNG CỤC THUẾ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              ─────────                             ───────────────────
Số : 2808/CT-TTHT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 5  m 2013.
 V/v: Bù trừ số thuế thu nhập cá nhân sau quyết toán 2012.

    Kính gửi: Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Việt Nam
    Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM
     Mã số thuế: 0301465369

Trả lời văn thư số 35/CV/13 ngày 08/05/2013 của Công ty về bù trừ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau quyết toán 2012, Cục thuế TP có ý kiến như sau:       
-  Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Căn cứ Khoản 2.b Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế:
“Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế.”
-  Căn cứ công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về quyết toán TNCN năm 2012,
Trường hợp Công ty khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 có thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động và phát sinh số thuế nộp thừa là 77.056.770 đồng thì Công ty được bù trừ số thuế TNCN nộp thừa này vào số tiền thuế TNCN phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc thực hiện hoàn thuế theo quy định tại Điều 46 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:
- Như trên;
- KT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
  994-7263/13-TPVu
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGĐã ký


Trần Thị Lệ Nga
 
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét