02 tháng 7, 2013

Công văn số 3501/CT-TTHT ngày 18/6/2013 về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Thông tin:

Tên văn bản
Công văn số 3501/CT-TTHT ngày 18/6/2013 về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.
Số/Ký hiệu
3501/CT-TTHT
Ngày ban hành
18/06/2013
Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành
Cục thuế Tp. HCM
Người ký
Trần Thị Lệ Nga
Thay thế văn bản

Hiệu lực văn bản

Tệp đính kèm  TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  3501/CT-TTHT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2013
V/v: Thuế Thu nhập cá nhânKính gửi: Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 2 The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1
  Mã số thuế: 0309288986

Trả lời văn bản số 02/2013NAC/CV ngày 29/05/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 trong đó có nội dung:
- Mức giảm trừ đối với đôí tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
Việc thực hiện quy định trên đề nghị Công ty chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-  Như trên
-  P.KT2
-  Phòng PC
-  Web Cục Thuế
-  Lưu: VT, TTHT
1204-161387/2013-ntn
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét