16 tháng 10, 2013

Bản tin thuế - cập nhật nhanh quy định mới của Deloitte tháng 7 + 8/2013

Thông tin:


Bản tin Thuế - Cập nhật nhanh quy định mới tháng 7/2013
Bản tiếng Việt (Vietnamese Version) : 
1. Nghị định mới hướng dẫn Luật quản lý thuế : Xem
2. Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế Giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung áp dụng từ ngày 1/1/2014 : Xem

Bản tiếng Anh (English Version):
1. New Decree guiding the implementation of the Law on Tax Administration: View
2. Amended Laws on Corporate Income Tax and Value Added Tax effective from 1 January 2014 : View
3. Temporary guidance on the implementation of the amended Law on Tax Administration effective from 1 July 2013 : View

Bản tin Thuế - Cập nhật nhanh quy định mới tháng 8/2013
Bản tiếng Việt (Vietnamese Version) :
1. Chính sách thuế Thu nhập cá nhân ("TNCN") đối với khoản thuế giả định : Xem
2.Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới về thuế suất thuế TNDN và thuế GTGT tại Luật thuế TNDN và thuế GTGT sửa đổi áp dụng từ ngày 1/7/2013 : Xem

Bản tiếng Anh (English Version):
1. Personal Income Tax (“PIT”) guidance on hypothetical tax : View
2. New Decree on implementation of new tax rates applicable from 1 July 2013 according to the amended Laws on CIT and VAT : View


Tham khảo Bản tin Thuế tháng 6/2013
Bản tiếng Việt (Vietnamese Version) : Xem
Bản tiếng Anh (English Version): Xem

Nguồn : Deloitte
Kế toán 7E
Tags:
1 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét


  1. Đối chiếu qua lại giữa bản tiếng anh và bản tiếng Việt học được thêm nhiều từ tiếng anh chuyên ngành.

    Trả lờiXóa