09 tháng 12, 2013

Tài liệu tóm tắt một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý của Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Thông tin:
Tài liệu tóm tắt một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính Phủ về xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn có hiệu lực thi hành 09/11/2013


Tải toàn văn Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013
Tải tài liệu tóm tắt một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý của Nghị định 109/2013/NĐ-CP


Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét